1. Polski Kongres
    Prawa Konkurencji

Working papers

Dobrowolne poddanie się karze pieniężnej  Anna Piszcz Dobrowolne poddanie się karze pieniężnej a Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104 UE

Uprawnienie organu antymonopolowego do żądania przekazania przez przedsiębiorcę informacji  Anna Mlostoń-Olszewska Uprawnienie organu antymonopolowego do żądania przekazania przez przedsiębiorcę informacji. Różnice pomiędzy rozwiązaniem unijnym a rozwiązaniem polskim

Ekonomika ekonomizacji ochrony konkurencji z perspektywy UOKiK – priorytety w stosowaniu narzędzi ekonomicznych  Paweł Ważniewski, Wojciech Dorabialski Ekonomika ekonomizacji ochrony konkurencji z perspektywy UOKiK – priorytety w stosowaniu narzędzi ekonomicznych

Penalizacja prowadzenia działalności w formie systemu konsorcyjnego a zasada ne bis in idem  Anna Zientara Penalizacja prowadzenia działalności w formie systemu konsorcyjnego a zasada ne bis in idem

Zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności – sporne zagadnienia  Małgorzata Król-Bogomilska Zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności – sporne zagadnienia

Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym  Ryszard Skubisz Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w polskim prawie antymonopolowym jako element zasady sprawiedliwości proceduralnej – wybrane zagadnienia  Joanna Noga-Bogomilska Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w polskim prawie antymonopolowym jako element zasady sprawiedliwości proceduralnej – wybrane zagadnienia

Ograniczenie konkurencji jako czynnik limitujący zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokk do porozumień ingerujących w przebieg przetargów  Grzegorz Materna „Ograniczenie konkurencji” jako czynnik limitujący zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokk do porozumień ingerujących w przebieg przetargów

Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół cywilnoprawnego reżimu ochrony  Łukasz Żelechowski Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół cywilnoprawnego reżimu ochrony

Definiowanie rynku właściwego w sprawach antymonopolowych z uwzględnieniem podejścia ekonomicznego – problemy, metodologia oraz propozycje rozwiązań alternatywnych  Bartosz Turno Definiowanie rynku właściwego w sprawach antymonopolowych z uwzględnieniem podejścia ekonomicznego – problemy, metodologia oraz propozycje rozwiązań alternatywnych

Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (2014/104/UE)  Dominik Wolski Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (2014/104/UE)

Antykonkurencyjny cel lub skutek w kontekście wertykalnego ustalania cen odsprzedaży  Konrad Kohutek Antykonkurencyjny cel lub skutek w kontekście wertykalnego ustalania cen odsprzedaży

Stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych – udział państwa w gospodarce a ochrona konkurencji  Piotr Adamczewski Stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych – udział państwa w gospodarce a ochrona konkurencji

Interakcje między publicznoprawnym a prywatnoprawnym zwalczaniem nieuczciwej konkurencji na przykładzie zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów  Dawid Miąsik Interakcje między publicznoprawnym a prywatnoprawnym zwalczaniem nieuczciwej konkurencji na przykładzie zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Instytucja sprzedaży premiowanej z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Polska regulacja w świetle orzecznictwa TSUE  Jakub Kępiński Instytucja sprzedaży premiowanej z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Polska regulacja w świetle orzecznictwa TSUE

Istota „konkurencji”, jaka powinna podlegać ochronie w interesie publicznym, w kontekście działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne  Marcin Kolasiński Istota „konkurencji”, jaka powinna podlegać ochronie w interesie publicznym, w kontekście działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne

Stosowanie reguł konkurencji UE przez polski, czeski i słowacki organ ochrony konkurencji  Maciej Bernatt Stosowanie reguł konkurencji UE przez polski, czeski i słowacki organ ochrony konkurencji

Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej  Monika Namysłowska Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej

Ile miejsca na negocjacyjne stosowanie prawa w procedurze leniency?  Antoni Bolecki Ile miejsca na negocjacyjne stosowanie prawa w procedurze leniency?

Kartele a ekonomizacja  Zbigniew Jurczyk Kartele a ekonomizacja

Tworzenie konkurencji w branżach z monopolem naturalnym  Bożena Borkowska Tworzenie konkurencji w branżach z monopolem naturalnym

Pobieranie opłaty  za przyjęcie towaru do sprzedaży – praktyka uzasadniona wolnością gospodarczą czy czyn nieuczciwej konkurencji? Kontrowersje wokół wykładni art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  Beata Giesen Pobieranie opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży – praktyka uzasadniona wolnością gospodarczą czy czyn nieuczciwej konkurencji? Kontrowersje wokół wykładni art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji – rzeczywistość, istota, problemy  Tadeusz Skoczny Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji – rzeczywistość, istota, problemy

Stosunek art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji  Marian Kępiński Stosunek art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji

Programy compliance jako narzędzie skutecznego wdrażania prawa konkurencji – metoda kija i marchewki?  Małgorzata Kozak Programy compliance jako narzędzie skutecznego wdrażania prawa konkurencji – metoda kija i marchewki?

Legitymacja czynna na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – aktualne problemy  Jarosław Dudzik Legitymacja czynna na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – aktualne problemy

Interes publiczny a prywatne egzekwowanie reguł konkurencji  Agata Jurkowska-Gomułka Interes publiczny a prywatne egzekwowanie reguł konkurencji

Decyzja zobowiązaniowa jako forma udziału przedsiębiorcy w rozstrzygnięciu organu antymonopolowego: korzyści i pułapki  Małgorzata Modzelewska de Raad Decyzja zobowiązaniowa jako forma udziału przedsiębiorcy w rozstrzygnięciu organu antymonopolowego: korzyści i pułapki

Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postepowaniach grupowych  Paweł Podrecki Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postepowaniach grupowych

O potrzebie (i pułapkach) „bardziej interdyscyplinarnego podejścia” do publicznego i prywatnego prawa konkurencji  Jarosław Sroczyński O potrzebie (i pułapkach) „bardziej interdyscyplinarnego podejścia” do publicznego i prywatnego prawa konkurencji

Zakres zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczących ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia.  Edyta Całka Zakres zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczących ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia

Judycjalizacja unijnej i polskiej polityki konkurencji: W kierunku rewizji obecnego paradygmatu  Marek Szydło Judycjalizacja unijnej i polskiej polityki konkurencji: W kierunku rewizji obecnego paradygmatu

Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE  Anna Tischner Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE