1. Polski Kongres
    Prawa Konkurencji

Program ramowy

13 kwietnia 2015 r.

  9.00 – 10.00 –Powitalna kawa
10.00 – 12.00 – Uroczysta sesja z okazji 25-lecia prawa ochrony konkurencji w wolnej Polsce
12.00 – 13.00 – Rejestracja uczestników i lunch
13.00 – 15.00 – Sesja otwierająca
15.00 – 15.30 – przerwa kawowa
15.30 – 17.30 – sesja: „Konkurencja” i „interes publiczny” w prawie ochrony konkurencji i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji

14 kwietnia 2015 r.

Stosowanie prawa ochrony konkurencji

  9.00 – 11.00 – sesja: Przeciwdziałanie ograniczeniom konkurencji a sprawiedliwość proceduralna i prawa podstawowe w postępowaniach antymonopolowych
11.00 – 11.30 – przerwa kawowa
11.30 – 13.30 – sesja: Ekonomizacja prawa antymonopolowego w zakresie praktyk antykonkurencyjnych  i koncentracji
13.30 – 14.30 – lunch
14.30 – 16.30 – sesja: Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji
             18.00 – uroczysta kolacja

15 kwietnia 2015 r.

  9.00 – 11.00 – sesja: Wielość dróg prawnych zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji
11.00 – 11.30 – przerwa kawowa
11.30 – 13.30 – sesja: Problemy stosowania zakazów czynów nieuczciwej konkurencji
13.30 – 14.40 – sesja zamykająca

Pełny program

13 kwietnia 2015 r.

  9.00 – 10.00 –Powitalna kawa
10.00 – 12.00 –Uroczysta sesja z okazji 25-lecia prawa ochrony konkurencji w wolnej Polsce
12.00 – 13.00 –Rejestracja uczestników i lunch
13.00 – 15.00 –Sesja otwierająca
Otwarcie konferencji – Prof. Anna Fornalczyk, Prezes Adam Jasser i Prof. Tadeusz Skoczny
Wystąpienia wprowadzające:
Prof. Stanisław Sołtysiński: Po co nam prawo konkurencji?
Adwokat Generalny Prof. Maciej Szpunar: Private enforcement a prawo prywatne międzynarodowe
SSN Teresa Fleming Kulesza: Kamienie milowe orzecznictwa w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów
Prof. Anna Fornalczyk: Ile i jakiej ekonomii w prawie konkurencji i jego stosowaniu?
Wiceprezes Tauron Sprzedaż Grzegorz Lot: Stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych, w szczególności na rynku energetycznym.
15.00 – 15.30 –przerwa kawowa
15.30 – 17.30 –sesja: „Konkurencja” i „interes publiczny” w prawie ochrony konkurencji i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji (moderator: STK prof. A. Wróbel)
Prof. Marek Szydło: Judycjalizacja prawa konkurencji na tle judycjalizacji innych polityk publicznych
R.pr. Jarosław Sroczyński: O potrzebie (i pułapkach) „bardziej interdyscyplinarnego podejścia” do publicznego i prywatnego prawa konkurencji
R.pr. Marcin Kolasiński: Istota „konkurencji”, jaka powinna podlegać ochronie w interesie publicznym w kontekście podmiotów wykonujących zadania publiczne
Dyr. Piotr Adamczewski (UOKiK): Stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych – udział państwa w gospodarcze a ochrona konkurencji
Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka: Interes publiczny a prywatne egzekwowanie reguł konkurencji
Prof. Dawid Miąsik: Interakcje między publicznym i prywatnym ściganiem nieuczciwej konkurencji a przeciwdziałaniem naruszeniom zbiorowych interesów konsumentów
Dyskusja
Program wspólny

14 kwietnia 2015 r.

Stosowanie prawa ochrony konkurencji

  9.00 – 11.00 –sesja: Przeciwdziałanie ograniczeniom konkurencji a sprawiedliwość proceduralna i prawa podstawowe w postępowaniach antymonopolowych (moderatorzy: Wiceprezes UOKiK Bernadeta Kasztelan-Świetlik i mec. Tomasz Wardyński )
Prof. Małgorzata Król-Bogomilska: Zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu. Między kryminalizacją tradycyjną a ukrytą
Dr Maciej Bernatt: Stosowanie art. 101-102 TFUE przez polski, czeski i słowacki organ ochrony konkurencji
Dr Grzegorz Materna: „Ograniczenie konkurencji” jako czynnik limitujący zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik do porozumień ingerujących w przebieg przetargów
R.pr. Joanna Noga-Bogomilska (UOKiK): Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w polskim prawie antymonopolowym jako element zasady sprawiedliwości proceduralnej – wybrane zagadnienia
R.pr. Anna Mlostoń-Olszewska (UOKiK): Przedmiotowy zakres obowiązku przekazywania przez przedsiębiorcę informacji organowi antymonopolowemu. Rozwiązanie polskie a rozwiązanie unijne
Dr Dominik Wolski: Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowski Unii Europejskiej
Dyskusja
11.00 – 11.30 –przerwa kawowa
11.30 – 13.30 –sesja: Ekonomizacja prawa antymonopolowego w zakresie praktyk antykonkurencyjnych  i koncentracji (moderatorzy: prof. Anna Głebocka-Zielińska i prof. Sławomir Dudzik)
Prof. WSB dr hab. Zbigniew Jurczyk: Ekonomizacja a kartele (UOKiK)
Prof. UWr dr hab. Bożena Borkowska: Tworzenie konkurencji w branżach z monopolem naturalnym
Prof. Konrad Kohutek: Antykonkurencyjny cel lub skutek w kontekście porozumień wertykalnych:  aspekty ekonomiczno-prawne
Dr Bartosz Turno: Definiowanie rynku właściwego w sprawach antymonopolowych z uwzględnieniem podejścia ekonomicznego – problemy, metodologia oraz propozycje rozwiązań alternatywnych
Paweł Ważniewski, Wojciech Dorabialski (UOKiK): Ekonomika ekonomizacji ochrony konkurencji z perspektywy UOKiK – priorytety w stosowaniu narzędzi ekonomicznych przy tworzeniu i egzekwowaniu prawa
Dyskusja
13.30 – 14.30 –lunch
14.30 – 16.30 –sesja: Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji (moderatorzy: mec. Małgorzata Szwaj i dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka)
Prof. Tadeusz Skoczny: Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji – rzeczywistość, istota, problemy
Adw. Małgorzata Modzelewska de Raad: Decyzja zobowiązaniowa jako forma udziału przedsiębiorcy w rozstrzygnięciu organu antymonopolowego: korzyści i pułapki
Dr hab. Anna Piszcz: Dobrowolne poddanie się karze pieniężnej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów a Dyrektywa odszkodowawcza
Dr Antoni Bolecki: Ile miejsca na negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji w procedurze leniency?
Dr Małgorzata Kozak: Programy compliance jako narzędzie skutecznego wdrażania prawa konkurencji – metoda kija i marchewki?
Dyskusja
             18.00 – Uroczysta kolacja (Villa Foksal, ul. Foksal 3/5)

15 kwietnia 2015 r.

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

  9.00 – 11.00 –sesja: Wielość dróg prawnych zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji (moderatorzy: Dr hab. Anna Piszcz i SSA Ryszard Sarnowicz)
Prof. Ryszard Skubisz: Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Prof. Marian Kępiński: Stosunek klauzuli generalnej względem szczególnych czynów nieuczciwej konkurencji
Prof. Paweł Podrecki: Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w postępowaniach grupowych
Dr hab. Rafał Sikorski, Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w ramach prywatnoprawnego egzekwowania prawa konkurencji na tle nowej dyrektywy UE oraz regulacji państw członkowskich i prawa polskiego
Dr hab. Monika Namysłowska: Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami w prawie UE
Dr Anna Zientara: Penalizacja prowadzenia działalności w formie systemu konsorcyjnego a zasada ne bis in idem
Dyskusja
11.00 – 11.30 –przerwa kawowa
11.30 – 13.30 –sesja: Problemy stosowania zakazów czynów nieuczciwej konkurencji (moderatorzy: Prof. Marian Kępiński i Prof. Ryszard Skubisz)
Dr Łukasz Żelechowski: Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół charakteru cywilnoprawnego reżimu ochrony
Dr Jarosław Dudzik: Legitymacja czynna według przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niektóre problemy)
Dr Edyta Całka: Zakres zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczących ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia
Dr Jakub Kępiński: Sprzedaż promocyjna, w tym sprzedaż wiązana, z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji
Dr Anna Tischner: Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE
Dr Beata Giesen: „Opłaty półkowe” jako czyn nieuczciwej konkurencji – wątpliwości na tle orzecznictwa SN
Dyskusja
13.30 – 14.00 –sesja zamykająca